• معرفی خدمات وواحدهای شرکتهای وابسته ویامتعلق به هلدینگ بین المللی شانتیک کیش

   1. هلدینگ شانتیک

    نام کامل شرکت: هلدینگ بین المللی شانتیک کیش
    شماره ثبت: 6518
    مدیر عامل: ورئیس هیئت مدیره بابک تانیش
    شرح فعالیت: موضوع اصلی شرکت : مدیریت ، راهبری ، سیاستگذاری و مشارکت در سهام ، سهم الشراکه ، واحدها شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، با هدف کسب انتفاع مادی و معنوی به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل شرکت را در اختیار گرفته و یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. موضوع فرعی شرکت : فعالیت دربرنامه های فرهنگی ، هنری ، تبلیغاتی ، گردشگری و تفریحی
   1. تانیش کمپانی

    نام کامل شرکت: بین المللی تانیش کیش
    شماره ثبت: 11200
    شرح فعالیت: ارائه کلیه خدمات تفریحی وسیاستگذاری ،مدیریت وراهبری گروهها ، شرکتهاوکلیه مراکزی که متعلق ویا وابسته به هلدینگ بین المللی شانتیک می باشند
    ایمیل: info@tanishco.com